Juridisk konsultation med fokus på offentliga affärer

Upphandlingar är ofta både tidskrävande och komplexa. De offentliga upphandlingarna kringgärdas av ett regelverk som i stor utsträckning skiljer sig från ickeoffentliga affärsprocesser. Tenders Sverige AB placerar juridiken och regelverket i ett sammanhang som är relevant för våra uppdragsgivare. Lagen om offentlig upphandling, LOU, behöver inte vara ett hinder för att göra bra affärer.

Ett korrekt anbud ökar dina möjligheter och utvecklar dina relationer med kunder inom kommuner, landstingen och staten. Tenders ger juridisk rådgivning med fokus på affären. Det innebär ett klart, tydligt och effektivt stöd under anbudsprocessen, utan att krångla till det. Användbara råd, så att du som kund effektivt kan ägna dig åt din kärnverksamhet. Det är Tenders Sverige AB  i ett nötskal.

En förutsättning för att lämna ett korrekt anbud är att man uppfattat upphandlingsdokumenten på rätt sätt. Att utvärdera om de ställda kraven står i proportion till det som upphandlas eller att avgöra om förutsättningarna är de samma för alla företag som önskar lämna anbud är inte alltid enkelt att avgöra. Våra råd gör våra uppdragsgivare väl införstådda med vilka frågor man bör ställa till den upphandlande enheten och på vilket sätt man böra ställa frågan. Vi diskuterar gärna också taktiska skäl till att utlämna en fråga eller att via ombud föra fram frågan.

Hur reder man ut en upphandlingsjuridisk frågeställning? Hur vet man om upphandlingsdokumenten är förenliga med lagen om offentlig upphandling? Var och hur kan jag begära sekretess? Med all rätt kan man tycka att offentliga upphandlingar är omgärdade av byråkrati och att processen är onödigt krånglig. En diskussion med Tenders gör att du vet var du ska lägga din energi och om man kan ”göra något åt saken”. Eller låt Tenders företräda dig fullt ut i en dialog med upphandlaren.

Ett positivt tilldelningsbeslut leder till ett kommersiellt avtal. Tenders bistår med att ge en second opinion på avtalet som är kopplat till upphandlingen. I förekommande föreslår vi hur avtalet kan revideras för att undvika allt för ensidiga fördelar för köparsidan.

I vilken mån ska man undvika att inleda en överprövningsprocess? Hur vet man om det finns en orsak att föra talan mot ett tilldelningsbeslut? Går det att förutsäga vilka chanser man har att vinna en överprövning? Hur gör jag för att överklaga till Kammarrätten? Frågorna kring åtgärder man kan vidta när man är osäker på hur man ska tolka ett tilldelningsbeslut, eller vad man gör när man ser brister upphandlarens motivering kan vara många. All vår rådgivning bygger på en förståelse för uppdragsgivarens situation  och målsättningen med den juridiska rådgivningen.

Våra råd i samband med konsultation bygger på gedigen erfarenhet. Upphandlingsjuridisk rådgivning kan t ex gälla:

  • LOU och LUF
  • Avtalslagen
  • Köplagen
  • Allmänna bestämmelser
  • Domstols- och upphandlarpraxis