Överprövning

Om man som anbudsgivare anser att en upphandlande myndighet gjort något fel och felaktigt tilldelat kontrakt till ett konkurrerande anbud har man möjlighet att ansöka om överprövning av tilldelningsbeslutet. Upphandlingen ska genomföras korrekt och enligt gällande lag och principer. Har så inte skett bör man som anbudsgivare ta tillvara sin rätt att överpröva.

Att avgöra om upphandlaren har utvärderat och fattat beslut om vem som vunnit upphandlingen på rätt grunder kan vara komplicerat. Tilldelningsbesluten ska vara fattade i enighet med förutsättningarna i upphandlingsdokumenten. Likaså kan det vara svårt att utläsa om det vinnande anbudet är fullt ut korrekt i relation till vad som efterfrågas i upphandlingsdokumenten.

Tidsfristen för att begära överprövning är kort, endast 10 kalenderdagar från det att tilldelningsbeslutet offentliggjorts. Det ställer stora krav på en snabb analys av både tilldelningsbeslut och det vinnande anbudet. Tenders bistår i dessa situationer med juridiska råd och bedömer om det finns grund för överprövning. Med vår erfarenhet kan vi även avråda från överprövning i de fall där det bedöms som svårt att vinna. Bedömningen vi gör grundas dessutom både på statistik och prejudicerande fall.

I vissa fall räcker det med att påpeka för den ansvariga upphandlaren att man upptäckt ett fel. Upphandlaren kan då rätta sig och utfärda ett nytt tilldelningsbeslut. I andra fall behöver man lämna in en skriftlig ansökning till förvaltningsdomstolen. Ansökan ska innehålla uppgifter om vad man som leverantör önskar att domstolen ska fatta beslut om. Ansökan ska också motivera varför man anser att den upphandlande myndigheten gjort fel och på vilket sätt detta skadar mig som leverantör.

Kommunikationen när det gäller överprövning av offentliga upphandlingar är i princip alltid skriftlig, till skillnad från när det gäller förfarandet i allmän domstol. Förvaltningsrätten som mottagit ansökan om överprövning ska meddela både den upphandlande myndigheten och berörda leverantörer om att beslutet överprövas. Parterna får då möjlighet att yttra sig vid ett eller flera tillfällen i syfte att utveckla och argumentera för sina ståndpunkter. Förvaltningsrätten avgör när ärendet är tillräckligt utrett och fattar sedan beslut. Är någon av parterna missnöjd med beslutet har man möjlighet att överklaga beslutet till kammarrätten.

Under processen med överprövning  och eventuell överklagan får den upphandlande myndigheten normalt sett inte lov att teckna avtal med en leverantör innan processen är avslutad.

Tenders ingående kunskap om upphandlingslagarna och vår erfarenhet av genomförda överprövningar gör att vi både ger juridiska råd i samband med överprövningsärenden och skriver ansökningar till förvaltningsdomstolar och eventuella efterföljande yttranden.

Tenders bistår även med att föra ogiltighetstalan mot avtal som tecknats i strid mot lagen om offentlig upphandling.

Tenders hjälper er i hela processen genom att:

  • Granska tilldelningsbeslut
  • Granska berörda anbud
  • Kontakta upphandlaren för att diskutera möjlighet till självrättelse
  • Ge juridiska råd – finns det grund för överprövning
  • Skriva ansöka till förvaltningsdomstol och eventuella därpå följande yttranden