Anbudsskrivning till offentliga upphandlingar på uppdrag av våra kunder

Att få hjälp med sin anbudsskrivning – leder till fler vunna offentliga affärer – ger utrymme för ökat fokus på sin kärnverksamhet – kapar arbetstoppar och tar bort svackor – möjliggör intensivare anbudsinlämning.

Det är alltid klokt att ta hjälp med att skriva anbud. Anbudsskrivning är ett omfattande projekt. Beroende på projektets komplexitet kan Tenders antingen agera som en integrerad del av projektteamet eller fungera som rådgivare i enskilda frågor. Oavsett vilket, med rätt juridisk kompetens så ökar möjligheterna att tilldelas kontrakt för offentliga affärer.

Vi bistår företag med anbudsskrivning inom i princip alla branscher. Efter mer än 10 års verksamhet och medarbetare med mer än 20 års erfarenhet, har det gett oss en mycket bred kompetens – något som våra uppdragsgivare drar nytta av när vi lyfter in erfarenheter från ett område till ett annat. Som kund till oss får man mer än bara hjälp med anbudet.

Vi ger taktiska råd, vi ger strategiska råd och vi ger naturligtvis juridiska råd i samband med att vi tagit på oss uppdraget att skriva ert anbud. Bland våra uppdragsgivare finns företag med allt från flera tusen anställda ner till fåmansföretag. I takt med att vi skriver fler och fler vinnande anbud för ett och samma företag bygger vi upp en kunskap om det aktuella företagets produkter. Vår uppdragsgivare får utrymme att lägga alla sina resurser på sin kärnverksamhet i och med att Tenders växer in i rollen som uppdragsgivarens anbudsorganisation. Det leder till fler tilldelningsbeslut för vår uppdragsgivare och i och med det till fler affärer och en ökad omsättning.

Att outsourca sin anbudsgivning ger företagsekonomiska fördelar. Interna resurser frigörs och fasta kostnader för en anbudsorganisation elimineras. Med tydliga projektplaner från Tenders blir det lätt att planera vad som ska göras utan att råka i tidsnöd. Dessutom slipper man bekymren med att lära sig och hålla ordning på de olika elektroniska upphandlingssystem som anbudens ska skrivas och lämnas in i.

Enkel matematik och logiskt tänkande ger för handen att ju fler upphandlingar man deltar i, desto fler anbud vinner man. Med Tenders som partner blir anbudsskrivandet aldrig en trång sektor och en orsak till missade affärsmöjligheter.

Så här ser anbudsprocessen ut:

  • Upphandlingsdokumenten beställs hem
  • Dokumenten granskas och värderas. Eventuella oklarheter klargörs med upphandlande enheten
  • Checklista och projektplan presenteras för och gås igenom med uppdragsgivaren
  • Fortlöpande bevakning av frågor och svar samt kompletterande information från upphandlaren
  • Korrekt och komplett anbud sammanställs. Presenteras för anbudsgivarens godkännande
  • Anbudet lämnas in enligt upphandlarens föreskrifter
  • Tilldelningsbeslutet utvärderas och återkopplas till uppdragsgivaren